ESILEHT   •   KONTAKT
MTY logo facebook

     
 

2023-2029 strateegia ettevalmistamise tegevuskava


MTÜ Võrtsjärve Ühenduse strateegia 2023-2029 ettevalmistamise tegevuskava

 

 

 

Eeldatav aeg

Tegevus

Kirjeldus

2022

I kvartal

Tegevuskava koostamine ja kinnitamine 

Kinnitatud tegevuskava ja taotluse esitamine PRIAle võimaldab koostada järgmise perioodi  Leader strateegiat ning asuda tegevusrühma piirkonda edasi arendama

Aprill-mai

Strateegia koostamise avaüritus

Avaliku ürituse eesmärk on võimalikult laialdase teavitusega kaasata ja motiveerida piirkonna elanikke, ettevõtjaid, omavalitsusi osalema piirkonna Leader-strateegia koostamises  ja  arendustegevustes

Apr-juuni

Uuringute/analüüside koostamine eelmise perioodi strateegia rakendamise kohta

Uuringute/analüüside lähteülesannete koostamine, koostöö töö teostajatega. Analüüsid on sisendiks strateegia koostamisel

Apr-juuli

Koostöökoosolekud  sidusrühmade ja huvigruppidega

Piirkondlikud koosolekud toimuvad ettevõtjatega, mittetulundus- ja  omavaltsussektori esindajatega ning sotsiaatöö valdkonna esindajatega. Kaasatud on  maakondliku arengustrateegia ülevaatamise juhtgrupi  esindajad. Eesmärk on saada ülevaade strateegia rakendamisest, piirkonna arenguvajadustest ja võimalustest ning ideekorje. Koosolekute tulem on otsene sisend strateegia koostamisse. 

Mai-aug

Osalemine piirkonna  suvistel  sündmustel

Osalemine suvistel sündmustel, näiteks kohvikute päeval  ja teistel samalaadsetel sündmustel eesmärgiga tutvustada tegevusgrupi tegemisi, strateegia koostamist, korraldada vestlusringe, saada tagasisidet. Tulemuseks on elanike teavitus ja kaasamine arengu kavandamisse

 

 

Apr-okt

Õppe- ja inspiratsioonireisid

Õppereisid on kavandatud nii piirkonnasisesed kui ka teistesse tegevusrühmadesse. Õppereiside täpne sihtkoht ja koolituskava selgub koostöökoosolekute ja analüüside tulemusena.  Tulemusena on tegevusrühma liikmed ja sihtgrupid saanud uusi teadmisi ja inspiratsiooni headest praktikatest ja näidetest, mida saab oma piirkonnas ning strateegia koostamisel rakendada

Juuli-okt

Strateegia kavandi  koostamine

Eesmärk on piirkonna arendamiseks kvaliteetse arendustrateegia koostamine ja esialgse hinnangu saamine. Selleks on vajalik koostada strateegia kavand ja esitada see PRIAle

Sept-okt

Strateegiakavandi tutvustamine ja arutelu sihtgruppidega

Eesmärk on kogukonna kaasamine strateegia koostamise protsessi  ning koostatud kavandi tutvustamine ja  kogukonnalt ja sihtgruppidelt tagasiside saamine

2023

I kvartal (jaanuar-märts)

Strateegia koostamine

Strateegiadokumendi lõplik valmimine, strateegia kinnitamine üldkoosolekul, mis võimaldab  strateegia esitamist Maaeluministeeriumile ja PRIAle

2023-2029 strateegia esitamine Maaeluministeeriumile ja PRIAle

Strateegia dokument on valmis ja esitatakse Maaeluministeeriumile ning PRIAle